naglowek
AktualnościStyl ŻyciaUrodaZdrowiePoradnikWizyta w ApteceRealizacja recept lekarskich
mgr farm. Bożena Szymańska

W artykule omówiono zmiany w realizacji recept, jakie wnosi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich.

Recepta i poprawki na recepcie

• Rozporządzenie wprowadza nowy wzór recepty (załącznik nr 6 do rozporządzenia).
• Receptę w sposób trwały i czytelny wystawiają osoby uprawnione (lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer).
• Poprawki na recepcie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione. Każda poprawka wymaga dodatkowej pieczątki oraz podpisu osoby uprawnionej (także w przypadku, kiedy recepta wypisana jest różnymi charakterami pisma).
• Osoba realizująca receptę może (nie musi) uzupełnić lub poprawić na recepcie następujące dane:

Identyfikator wojewódzkiego oddziału Funduszu – osoba wydająca określa dane na podstawie niżej wymienionych dokumentów dotyczących pacjenta, a przedstawionych przez osobę realizującą receptę. Osoba wydająca na rewersie recepty dokonuje adnotacji oraz składa swój podpis i pieczątkę. Obowiązek przedstawiania dokumentów nie dotyczy dzieci w wieku do 6 miesięcy.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej:

a) dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: druk RMUA lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa, jeśli pracownik ją posiada, gdyż od 1 stycznia 2010 r. legitymacji tych się nie wydaje (ważne 30 dni od wystawienia);

b) dla osób prowadzących działalność gospodarczą dowód wpłaty składki zdrowotnej (ważny 30 dni od wpłaty);

c) dla osób ubezpieczonych w KRUS – zaświadczenie z KRUS wystawione na rolnika lub domownika, lub podstemplowana przez KRUS legitymacja lub decyzja o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, albo dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działalności specjalnych produkcji rolnej (ważne 30 dni od wystawienia);

d) dla emerytów i rencistów: legitymacja emeryta lub rencisty, lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA) lub aktualny odcinek emerytury lub renty (dla emerytów bezterminowo, renciści 30 dni od terminu);

e) dla osoby bezrobotnej: aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (do końca terminu ważności);

f) dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie aktualny dowód opłacenia składki zdrowotnej;

g) dla członka rodziny ubezpieczonego: dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia (ZUS RMUA);

h) dzieci i młodzież do 18. roku życia – obywatele RP mają zagwarantowane prawo do świadczeń zdrowotnych i nie powinny być odsyłane z powodu braku dowodu ubezpieczenia;

i) młodzież ucząca się w wieku 18-26 lat powinna przedstawić legitymację szkolną/studencką a studenci powyżej 26. roku życia zgłoszeni przez uczelnię do ZUS tzw. ZUS ZZA oraz legitymację studencką;

j) osoby nieubezpieczone – decyzja wójta lub burmistrza (90 dni od daty decyzji);

k) osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie UE: karta EKUZ lub poświadczenie wydane przez NFZ
w przypadku zamieszkania na terytorium RP (ksero tego dokumentu przekazuje się do oddziału NFZ wraz z zestawieniem refundacyjnym);

l) osoby przebywające na zasiłku chorobowym: zaświadczenie z ZUS.

Kod uprawnień dodatkowych pacjenta – osoba wydająca w przypadku, kiedy na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub nie wpisano kodu uprawnień dodatkowych pacjenta, może je określić i wpisać na rewersie recepty na podstawie odpowiednich dokumentów (legitymacji). Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. w załączniku nr 1 podaje dziewięć kodów dodatkowych uprawnień, tj.:

AZ; CN; DN; IB; IN; IW; PO; WP; ZK.

• Osoba realizująca receptę potwierdza realizację recepty swoim imieniem i nazwiskiem naniesionym w formie nadruku lub pieczęci na rewersie recepty oraz własnoręcznym podpisem.

• W aptece receptę należy otaksować i dopiero po otaksowaniu wydać przepisane na recepcie leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Wydanie leku na podstawie recepty

• Jeżeli na recepcie nie określono postaci leku, osoba realizująca receptę wydaje produkt zgodnie z posiadaną wiedzą. Nie wymaga to żadnej adnotacji.
• Jeżeli na recepcie nie określono dawki leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego, osoba wydająca lek przyjmuje, że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu na terytorium RP. Nie wymaga to adnotacji przez realizującego receptę.
• Jeżeli na recepcie nie wpisano ilości leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego, osoba realizująca receptę przyjmuje na podstawie określonego dawkowania i okresu stosowania ilość przepisaną przez osobę uprawnioną.

W przypadku przepisania na recepcie leku bez sposobu dawkowania wydaje się:

1) dla leków refundowanych dwa najmniejsze opakowania zamieszczone na wykazach refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych;
2) dla leków pełnopłatnych dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terenie RP.

Nie ma obowiązku adnotacji na rewersie recepty o wydaniu leku zgodnie z powyżej omówionymi zasadami.

• Jeżeli na recepcie nie wpisano lub wpisano w sposób błędny wielkość opakowania leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje jedno najmniejsze opakowanie z wykazów lub dopuszczone do obrotu (w przypadku recept 100%).
• Jeżeli na recepcie brak daty realizacji recepty od dnia, osoba realizująca przyjmuje, że wpisano znak X. Jeżeli na recepcie nie wpisano znaku X w polu daty realizacji, osoba realizującą przyjmuje, że znak X istnieje, ale pola tego nie uzupełnia.
• Jeżeli na recepcie nie ustalono wieku pacjenta, a jest to możliwe na podstawie nr PESEL, nie ma obowiązku umieszczania dodatkowo wieku pacjenta do 18 lat. Tylko w przypadku, gdy wieku nie można określić na podstawie numeru PESEL, osoba realizująca receptę określa wiek na podstawie innego dokumentu (paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna itp.), a na rewersie recepty zamieszcza odpowiednie adnotacje, tj. wiek oraz numer dokumentu oraz składa swój podpis.
• Jeśli na recepcie wypisano w sposób nieczytelny lub błędny dane pacjenta, osoba realizująca receptę może je skorygować na podstawie dokumentów okazanych przez pacjenta. Osoba wydająca lek umieszcza na rewersie recepty odpowiednią adnotacje oraz swój podpis. Uwaga skorygować nie oznacza dopisać.

Oto dane, które można skorygować w aptece:

imię i nazwisko pacjenta; adres pacjenta (można dopisać w przypadku, kiedy lekarz wpisze niepełny adres; uwaga – nie obowiązuje nr kodu przy miejscu zamieszkania); kod uprawnień dodatkowych; numer poświadczenia lub innego dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji; numer PESEL; numer PESEL jednego z rodziców dziecka do pierwszego roku życia; numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość cudzoziemca nieuprawnionego na podstawie przepisów o koordynacji lub numer Karty Polaka.

• Jeżeli na recepcie nie określono odpłatności lub jest ona błędna, nieczytelna lub niezgodna z rozporządzeniem, to w przypadku gdy w wykazie leków refundowanych jest jedna odpłatność, należy wybrać tę odpłatność. W przypadku, gdy produkt posiada więcej niż jedną odpłatność, należy wybrać najwyższą zamieszczoną w wykazach leków refundowanych (wskazaną w tym punkcie zasadę należy stosować też w przypadku recept z adnotacją „Refundacja do decyzji NFZ”).

• Jeżeli na recepcie naniesiono w sposób nieczytelny dane lekarza, farmaceuta może je uzupełnić na podstawie danych osoby uprawnionej do wystawiania recepty. Dane lekarza na podstawie jego imienia i nazwiska znajdą Państwo na stronie internetowej.

Niestety, nie jest to możliwe w przypadku danych felczera.

• Na receptach nie można zamieszczać dowolnych informacji, które nie są danymi wynikającymi z rozporządzenia. Informacja „Refundacja do decyzji NFZ” nie należy, co prawda, do określonych w rozporządzeniu o receptach, ale odnosi się do odpłatności za leki, co stanowi immanentny element recepty.

• Jeżeli na recepcie wypisane są leki pełnopłatne, lekarz wpisuje na recepcie następujące dane:

1. Imię i nazwisko pacjenta;
2. Adres;
3. Wiek w przypadku pacjenta do lat 18;
4. Dane dotyczące leków i odpłatności w tym 100%;
5. Datę wystawienia recepty;
6. Datę realizacji „od dnia”;
7. Dane osoby wystawiającej receptę, tj. pieczątka i podpis lekarza.

• W przypadku, kiedy na pełnopłatnej recepcie przepisane są leki niepodlegające refundacji, ale zawierające w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe, lekarz umieszcza oprócz ww. danych: nr PESEL pacjenta lub PESEL jednego z rodziców lub opiekunów dziecka do pierwszego roku życia (odpowiednia adnotacja i podpis lekarza); numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku cudzoziemców nieuprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji; numer Karty Polaka.

Odpłatność za lek

• Na recepcie stosuje się następujące odpłatności:
a) B – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie,
b) R – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatność ryczałtową,
c) 30% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatność 30% limitu finansowania,
d) 50% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatność 50% limitu finansowania,
e) 100% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za pełną odpłatność.
• Refundowane leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydaje się w ilości do maksymalnie 90-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie podanego na recepcie dawkowania obliczonego
w pełnych opakowaniach. W przypadku podania na recepcie tylko liczby opakowań bez podania dawkowania farmaceuta wydaje dwa najmniejsze opakowania leku refundowanego.
„Stare” recepty
• Rozporządzenie z 23 grudnia 2011 r. umożliwia korzystanie z dotychczasowych druków recept do 30 czerwca 2012 r. z zastrzeżeniem zamieszczania na receptach poziomu odpłatności leku oraz niezamieszczania na receptach symbolu „P”.
• Recepty wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. przed 1 stycznia br., powinny zawierać informacje wymagane przed wejściem nowego rozporządzenia. Nie dotyczy to cen leków i odpłatności.

1. Receptę bez znaczka „P” wystawioną w 2011 r. należy rozliczyć według najwyższej odpłatności określonej w wykazie leków refundowanych.
2. Receptę ze znaczkiem „P” wystawioną w 2011 r. należy rozliczyć według najniższej odpłatności z list refundowanych dla danego preparatu.
3. Recepta ze znaczkiem „P” wystawiona w 2012 r. na starym druku nie podlega refundacji (100%), dotyczy to wszystkich pozycji na recepcie.
4. Recepta na starym druku bez znaczka „P” wystawiona w 2012 r. bez uzupełnionej odpłatności – farmaceuta wydaje lek za najwyższą umieszczoną w wykazie leków refundowanych odpłatność.
5. Recepta na nowym druku wystawiona w 2012 r. – realizacja zgodnie z zaznaczoną odpłatnością lub zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.
6. Na jednej recepcie może być przepisana pojedyncza ilość leku recepturowego. Leki recepturowe sporządzone z surowców farmaceutycznych lub leków gotowych znajdujących się na listach leków refundowanych wydaje się za odpłatność ryczałtową 7,50 zł.
7. Przy realizacji recepty należy pamiętać, aby wprowadzić koniecznie identyfikator lekarza (nr PWZ) oraz świadczeniodawcy (REGON apteki).
Informacja o tańszych odpowiednikach

• Zgodnie z ustawą refundacyjną z dnia 12 maja 2011 r. osoba wydająca lek ma obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości nabycia tańszego odpowiednika (decyduje cena detaliczna). Jest to obowiązek poinformowania, a nie obowiązek wydania tańszego odpowiednika zapisanego leku.
Farmaceuta ma obowiązek na żądanie pacjenta wydać tańszy zamiennik.

W przypadku, kiedy w magazynie apteki brak żądanego tańszego zamiennika, należy lek zamówić i ustalić z pacjentem termin odbioru. W przypadku zamiany leku na droższy odpowiednik pacjent jest obowiązany zapłacić 100% ceny leku.

Apteka, wydając zamiennik, jest zobowiązana do zarejestrowania tego faktu w systemie Ks. Dokonuje się tego pod klawiszem F-7 (wybieramy odpowiednik z bazy towarów) oraz ALT+F7 (odpowiednik wybierany jest z bazy KS-BLOZ).

• Nowe przepisy zobowiązują apteki do przekazywania do NFZ dodatkowych danych, które do tej pory nie były przekazywane. Są to:

1) informacja o zamiennikach;
2) kod EAN zamiennika i kod EAN leku wypisanego na recepcie;
3) numer PWZ lekarza;
4) REGON apteki lub nr identyfikacyjny nadany przez NFZ zaczynający się od cyfr 98.

Obowiązek archiwizacji recept

• Ustawodawca nałożył na kierownika apteki obowiązek archiwizacji recept ze szczególną starannością oraz obowiązek natychmiastowego powiadomienia podmiotu (właściciela apteki) prowadzącego aptekę o przypadkach utraty lub kradzieży recept.


projekt strony - rokart